fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
513 864 106

Czyste powietrze

Czyste powietrze.
Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do programu dla domu “Czyste powietrze”, w ramach dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Program czyste powietrze – kto może zostać beneficjentem?

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła, i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Po wprowadzonych zmianach na początku 2019 roku w zasadach programu obecnie beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Jak informuje NFOŚiGW, mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Jak zaznacza Fundusz, przy opracowywaniu zasad programu głównym założeniem było to, żeby największe dofinansowanie otrzymali najubożsi. Dlatego wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Ponadto wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w poniższej tabeli, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

program czyste powietrze

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Źródło: NFOŚiGW.

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Źródło: NFOŚiGW.

program czyste powietrze
Na co można otrzymać
dofinansowanie?
W ramach programu Czyste Powietrze beneficjent może otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne –zarówno na materiały budowlane i urządzenia, jak i usługi.
Budynki nowo wybudowane:

 • kotły na paliwa stałe
 • węzły cieplne
 • kotły olejowe
 • kotły gazowe
 • kondensacyjne pompy ciepła powietrze
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami kolektorów słonecznych
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne

Budynki już istniejące:

 • docieplanie przegród zewnętrznych i wewnętrznych
 • montaż lub modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, okien połaciowych
 • demontaż starego pieca i wymianę na nowe źródła ciepła
 • kotły na paliwa stałe
 • węzły cieplne
 • kotły olejowe kotły gazowe
 • kondensacyjne pompy ciepła powietrzne
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami
 • kolektory słoneczne
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Źródło: NFOŚiGW.

program czyste powietrze

Więcej informacji na temat programu Czyste powietrze, mogą się Państwo dowiedzieć na stronie NFOŚiGW:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Ważne pliki ze strony NFOŚiGW :

Wyślij wiadomość.